Meer artikelen
Breevenen, je loopt boven het water wat je drinkt

Breevenen, je loopt boven het water wat je drinkt

Breevenen is een waterwingebied en natuurgebied in het dal van de Hunze, die langs de oostrand van het Drents Plateau door Drenthe en Groningen stroomt. Aan de westzijde begrenst de Hondsrug het Hunzedal, aan de oostzijde ligt het veenkoloniale landschap, waar vroeger het uitgestrekte Bourtangerveen lag. Het Hunzedal is medio 20e eeuw grotendeels ontgonnen voor de landbouw en de Hunze is gekanaliseerd. Het vele kwelwater uit de Hondsrug werd door diepe sloten afgevangen en via de Hunze afgevoerd. Ook werd er grondwater gewonnen. In 1995 is door de Stichtingen Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap en de Natuur en Milieufederaties Drenthe en Groningen de ‘Hunzevisie’ opgesteld. Kernpunten waren herstel van de Hunze als levende beek met natuurlijke processen in beek en beekdal, herstel van de kwelgradiënt in het beekdal tussen de Hondsrug en de Hunze en het zoeken naar samenhang en synergie met andere gebiedsfuncties, zoals waterwinning, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en woon- en leefomgeving.

Vanaf 2000 werken overheden, belangenorganisaties en bewoners samen aan plattelandsontwikkeling met natuurontwikkeling als belangrijk onderdeel. Eind jaren 1990 zocht WMD naar een nieuwe winning voor de drinkwatervoorziening. Aanleiding was capaciteitsvermindering door de sluiting van winning Zuidlaren in het stroomgebied van de Drentse Aa, om daar verdroging van natuur tegen te gaan, in combinatie met een toen nog geprognotiseerde groei van het waterverbruik. De provincie Drenthe had het Hunzesysteem aangewezen als voorkeur voor vervangende capaciteit. Men koos voor een grondwaterwinning in combinatie met natuurontwikkeling in Breevenen ten noordoosten van Eext en Annen, toen nog een diep ontwaterd landbouwgebied in het laaggelegen dal tussen de Hondsrug en de Hunze. Kwelafhankelijke plantensoorten kwamen nog maar op enkele locaties voor en ook soorten van matig voedselrijke waren alleen nog in slootkanten te vinden.

De wandelroute is aangegeven met paaltjes en ongeveer 6 kilometer lang. Denk om waterdichte schoenen, het kan soms nat zijn

Dit is onze eigen website met de scherpste prijs. Klik hier voor onze accommodaties of stel ons persoonlijk een vraag. Of lees verder met , of ga naar het overzicht van alle artikelen.

Gepubliceerd 25-06-2021 / Copyright © Brink's Kottie